Bu site tarafından oluşturulmuştur.

COVID-19 PANDEMİSİNDE DİSİPLİNLERARASI BÜTÜNLEŞİK AFET YÖNETİMİ ULUSLARARASI ÇEVRİMİÇİ SEMPOZYUMU

Yazım Kuralları

 BİLDİRİ TAM METNİ YAZIM KURALLARI 

(Hiçbiryerde yayınlanmamış makaleler için yazım kuralları)

1- Özet metinlerde dikkat edilmesi gerekenler: Türkçe özet (en fazla 100 sözcük) ve anahtar sözcükler (en fazla 5 sözcük), bildirinin İngilizce başlığı, İngilizce özet ve anahtar sözcükler tam olmalıdır. Özetin bildiri içeriğini yansıtmasına özen gösterilmelidir. Özetler ve anahtar sözcükler başlıktan hemen sonra yer almalıdır.Yazar isimleri alt alta, sağa yaslı, açık renk ve sadece ilk harf büyük yazılmalı. Dipnot verilerek; unvan, kurum, mail adresi eklenmelidir.

2. Tam metin bildiri (özetler, metin, kaynakça, tablolar, ekler vb. dahil)  EN FAZLA 20 sayfa olmalıdır.

3. Bildiriler ;  sempokon.com a üye olduktan sonra sempozyum sayfasından yüklenmelidir.

4. Çizelgelerde ve özel çizimlerde aşağıda verilen ölçüler dikkate alınmalıdır. Çizelgelerde kaymalar ve çizimlerde bozulmalar olmaması için bu ölçüye dikkat edilmesi yerinde olacaktır. Kitabın sayfa ölçüleri üstten 2,5, alttan 2,8, soldan 2 ve sağdan 1,5 cm, kenardan uzaklıkları üstbilgi 1,5, altbilgi 1,8 boşluk verilerek ayarlanabilir. Başka bir şekilde ifade edecek olursak metne ayrılmış alan ölçüleri 16 x 24 olarak kullanılmalıdır.

5. Metinde;

· Yazı karakteri Times New Roman,

· Makale başlığı 18 punto, koyu, küçük harf,

 · Özet, Anahtar Sözcükler, Abstract, Key Words ve metinleri italik, 10 punto, Makale başlığının İngilizcesi koyu, italik, 11 punto ve sola yaslı,

 · Ana başlıklar 11 punto, koyu ve büyük harf,

 · İkinci başlıklar 11 punto, koyu ve küçük harf,

 · Üçüncü başlıklar 11 punto, koyu, italik ve küçük harf ,

 · Metinde satır aralığı tek, 11 punto, paragraflardan sonra boşluk 2nk,

· Kaynakça 10 punto ve sola yaslı kullanılmalıdır.

6. Yazar isimleri alt alta, sağa yaslı, açık renk ve sadece ilk harf büyük yazılmalı. Dipnot verilerek; unvan, kurum, mail adresi eklenmelidir.

 

7. ATIF KURALLARI

Metin içindeki her gönderme kaynakçada mutlaka yer almalıdır. Metin içinde gönderme yapılmayan eserler de kaynakçada verilmemelidir.

Metin içindeki yollamalar, ayraç içinde (yazarın/yazarların soyadı, kaynağın basım yılı: ilgili sayfa numarası sırasını izleyerek) verilmeli ve yararlanılan kaynakları eksiksiz ve tam künyesiyle içeren Kaynakça listesi, metin sonunda, yollama sistemine uygun olarak gösterilmelidir.

Niteliğine göre, kaynağın metin içindeki yollamalarda ve kaynakçadaki yazılış biçimleri aşağıda örneklenmiştir:

Tek yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Yenal, 1999: 71)

Kaynakçada: Yenal, Oktay (1999), İktisat Siyasası Üzerinde İncelemeler, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Ankara.

 

Metin içinde: (Van de Walle, 1999: 25)

Kaynakçada: Van de Walle, Nicolas (1999), “Economic Reform in a Democratizing Africa”, Comparative Politics, Vol. 32, No: 1, October, s. 21-41.

İki yazarlı kitaplar ve makaleler:

Metin içinde: (Weiss ve Hobson, 1995: 12)

Kaynakçada: Weiss, Linda - Hobson, John M. (1995), Devletler ve Ekonomik Kalkınma, (Çev. Kıvanç Dündar), Dost Kitabevi, Ankara.

Yüksel, Öznur - Zel Uğur (1999), “Bir Motivasyon Aracı Olarak Yönetim Sürecinde Liderin Rehberlik Uygulaması”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt 32, Sayı 3, Eylül, s. 149-171.

 İkiden çok yazarlı kitaplar ve makaleler

Metin içinde: (Simon vd., 1973: 131)

Kaynakçada: Simon, Herbert A. - Smirhburg, Donald W. - Thompson, Victor A. (1973), Kamu Yönetimi, (Çev. Cemal Mıhçıoğlu), AÜ SBF, Ankara.

Makaleler için de aynı sistematik izlenecektir.

Derleme yayınlar:

Metin içinde: (Çitci, 1998: xii)

Kaynakçada: Çitci, Oya (Ed.) (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, TODAİE, Ankara.

Derleme yayınlar içinde yer alan makaleler:

Metin içinde: (Ostrom, 1982: 43)

Kaynakçada: Ostrom, Vincent (1982), “The Theory and Practice of Public Administration as a Science of the Artifactual”, A. Uveges, Joseph (Ed.), Public Administration: History and Theory in Contemporary Perspective, Marcel Dekker, Inc., New York, s. 39-53.

Yazarsız/kolektif yayınlar:

Metin içinde: (TODAİE, 1991: 101)

Kaynakçada: TODAİE (1991), Kamu Yönetimi Araştırması–Genel Rapor, TODAİE, Ankara.

 İkincil kaynaktan yapılan alıntılar:

 

Metin içinde: (Erer, 1963: 219)

Kaynakçada: Erer, Tekin (1963), On Yılın Mücadelesi, Ticaret Postası Matbaası, İstanbul’dan aktaran Cem Eroğul, Demokrat Parti (Tarihi ve İdeolojisi), AÜ SBF Yayın No: 294, Ankara 1970, s. 102.

Elektronik ortamdan yapılan yollamalar:

 

a.    Alıntı bir yazarın eserinden yapılmış ise, metin içindeki yollamalar yazılı kaynaklardaki yöntemle yapılmalı; kaynakçada ise, yazar/yazarların soyadı, adı, yayın ya da gözden geçirilme tarihi, belgenin tam adı, açılı parantez içinde eksiksiz http ya da ftp adresi ile belgeye ulaşma tarihi, aşağıdaki örneğine uygun olarak verilmelidir.

 

Metin içinde: (Nielsen, 1999)

Kaynakçada: Nielsen, Jakob (1998), “Content Integration”, http://www.useit.com/alertbox/990627.html (18.10.1999).

 

a.    Alıntı doğrudan bir siteden yapılmışsa, metin içindeki yollamalarda sitenin genel adresi ve siteye ulaşma tarihi ayraç içinde verilmelidir. Kaynakçada ise alt adresleri de kapsayan site adresi yine siteye ulaşma tarihi ile birlikte ayraç içinde verilmelidir.

 

Metin içinde: (todaie.gov.tr, 1999)

 Kaynakçada: (http://www.todaie.gov.tr/inshak/konferans.html, 10.11.1999)

Yollamalar dışındaki açıklamalar, dipnotu biçiminde ilgili sayfa altında belirtilmelidir. 

Kurallara özen gösterilmesi rica olunur.

Eklenme Tarihi : 2021-01-10